27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลบ้านลาดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับคณะครูร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯฟรี อย่างเช่นทุกปี ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information