3 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาอย่างเช่นทุกปี ไปยังวัดเนินหนองโสน, วัดเขาเจ้าราม, วัดบ่อบุญ และวัดโพธิ์ลอย

Additional information