1 กรกฎาคม 2563 ผอ.นางสมจิตร์  เลิศอาวาส ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนของนักเรียนอนุบาลในสถานการณ์โควิด

Additional information