16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. หลังจากไหว้ครูเสร็จ คณะครู /นักเรียนร่วมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีนี้ประธานนักเรียนคือ เด็กหญิงวริศรา  รักดี นักเรียนชั้นป.6

Additional information