22 กรกฎาคม 2563 นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำขนมไทย (บัวลอย) ทุกวันพุธ จากอาจารย์สารพัดช่าง อ.เมือง จ.เพชรบุรี อย่างมีความสุข สนุกสนาน

Additional information