29 กรกฎาคม 2563 วันภาษาไทยแห่งชาติ ทางร.ร.จัดกิจกรรมคัดลายมือ, อ่านร้อยแก้ว และเขียนเรื่องจากภาพ ผอ.ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน

Additional information