5 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองกะปุออกมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนดังเช่นทุกปี ทางโรงเรียนขอบคุณเป็นอย่างสูง

Additional information