7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.คณะกรรมการจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 32 ทุนๆละ 500 บาท ทางโรงเรียนขอบคุณเป็นอย่างสูง

Additional information