11 สิงหาคม 2563 ผอ. คณะครู และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน "วันแม่แห่งชาติ" ที่เขาแด่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information