20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจัดประชุมองค์การชุมชน เรื่องความโปร่งใสของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี

Additional information