23 สิงหาคม 2563 ผอ.สมจิตร์ และคณะครูร่วมถวายสลากภัต แด่หลวงพ่อวัดโพธิ์ลอย

Additional information