23 สิงหาคม 2563 ครูสุภาณีนำนักเรียนชั้นป.6-ม.3 เข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง "การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน" ที่ อบต.หนองกะปุ

Additional information