22 สิงหาคม 2563 ครูเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์ ได้นำเสนอ Best  Practices เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทีสพป.เพชรบุรี เขต 2 ผลได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของเขตพื้นที่การศึกษา

Additional information