15 กันยายน 2563 อสม.จิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองกะปุออกช่วยทำความสะอาดโรงเรียน ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information