วันเสาร์ที่ 19-20 กันยายน 2563  ผอ.,คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่อบต.หนองกะปุ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การอบรมครั้งนี้

Additional information