15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.พระครูวิสิฐวชิรธรรม(เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 36 ทุนๆละ 500 บาท 

Additional information