22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดอบรมและเดินทางไกลของลูกเสือตั้งแต่ป.1-3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโสนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ 

Additional information