วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 คณะครู/นักเรียนร่วมงานทอดกฐินวัดโพธิ์ลอยร่วมกับประชาชน

Additional information